Γνωμοδότηση για το δικαίωμα ιδρύσεως υποκαταστήματος

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

1. Ερωτάται εάν δικηγόρος μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα εκτός της έδρας και της περιφέρειας  του Πρωτοδικείου του Συλλόγου στον οποίο ανήκει .

2. Ερωτάται επίσης εάν δικηγορική εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου της έδρας της .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Επί του πρώτου ερωτήματος : 1. Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κώδικα περί Δικηγόρων , όπως τροποποιηθέν ισχύει «ο δικηγόρος υποχρεούται να διατηρεί γραφείο στην έδρα του συλλόγου στον οποίο ανήκει ». Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως τροποποιηθέν ισχύει,  ο δικηγόρος τόσο οταν ασκεί ατομικά τη δικηγορία όσο και οταν είναι μέλος δικηγορικής εταιρείας, έχει το δικαίωμα να ασκεί το λειτούργημά του στην περιφέρεια του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλος, καθώς και σε περιφέρειες άλλων δικηγορικών συλλόγων»

2. Σύμφωνα με  την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3844/2010 « …οι προυποθέσεις χορήγησης άδειας για νέα εγκατάσταση δεν αλληλοεπικαλύπτοναι με απαιτήσεις και ελέγχους που είναι ισοδύναμοι ή κατ ουσία συγκρίσιμοι ως προς το σκοπό τους , στους οποίου ήδη υπόκεινται οι πάροχοι των υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος …». Σύμφωνα με την παράγραφο  4 του άρθρου 11 του ν. 3844/2010 « Η άδεια επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή τους επιτρέπει να την ασκήσουν σε όλη των ελληνική επικράτεια , μεταξύ άλλων, με την ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών ή γραφείων, εκτός εάν επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος δικαιολογεί την έκδοση ιδιαίτερης άδειας για κάθε επιμέρους εγκατάσταση ή τον περιορισμό της άδειας σε ορισμένο τμήμα της Επικράτειας » . Ειρήσθω οτι ο νόμος 3844/2010 εφαρμόζεται στις νομικές υπηρεσίες και οι διατάξεις του υπερισχύουν, κατα ρητή πρόβλεψή του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, αντιθέτων τινών διατάξεων .

Τούτων λεχθέντων και επειδή δεν υπάρχει αντίθετη νεότερη και ειδικότερη διάταξη , ΣΑΦΩΣ προκύπτει οτι ο δικηγόρος μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα εκτός της έδρας και της περιφέρειας του Πρωτοδικείου του Συλλόγου στον οποίο ανήκει .

Επί του δευτέρου ερωτήματος : Το άρθρο 1 του π.δ 81/2005 για τις δικηγορικές εταιρείας τροποποιήθηκε με το τελευταίο νομοσχέδιο, που δεν έχει δημοσιευθεί ακομα στην ΕτΚ και ενώ απαλείφθηκε απο την πρόταση νόμου οτι δικηγόροι διαφορετικών συλλόγων μπορούν να ιδρύσουν εταιρεία και παρέμεινε οτι δύο ή περισσότεροι δικηγόροι του ίδιου συλλόγου μπορούν να ιδρύσουν εταιρεία, η έδρα της οποίας ορίζεται με το καταστατικό της, απαλείφθηκε το εδάφιο της προηγούμενης διάταξης που όριζε ρητά οτι «….η δικηγορική εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα εντός της πρωτοδικειακής περιφέρειας της έδρας της ..» Επίσης απαλείφθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παλιού άρθρου 1 που όριζε οτι η δικηγορική εταιρία που έχει ως έδρα της την Αθήνα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στον Πειραιά και αντιστρόφως και διατηρήθηκε μόνο το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 για τη δυνατότητα ιδρύσεως υποκαταστημάτων στην αλλοδαπή .

Ο νόμος 3844/2010 ισχύει ωσαύτως και για τις δικηγορικές εταιρείες . Επομένως, καθίσταται σαφές οτι δικηγορική εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου της έδρας της .

Η δυνατότητα σχολιασμού αυτού του άρθρου είναι απενεργοποιημένη.