Η εξελίξεις στο θέμα του Εφετείου Ηρακλείου και εμείς

    Μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, για την ίδρυση Εφετείου «Ανατολικιής Κρήτης»  η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής :    

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3469/2006 περί Εθνικού Τυπογραφείου :  Αδεια δημοσίευσης  1. Την άδεια για τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» κάθε  κειμένου, του οποίου η δημοσίευση σε αυτήν προβλέπεται από το νόμο, δίδει ο  Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης μπορεί να ανατίθεται η  άσκηση της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητάς του ως προς  τα τεύχη Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και Δ.Δ.Σ. στον  Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Με όμοια απόφαση του Γενικού  Γραμματέα της Κυβέρνησης μπορεί να ορισθεί ότι η αρμοδιότητα της παραγράφου 1 ως προς όλα τα Τεύχη θα ασκείται εκ παραλλήλου και από τον Προϊστάμενο του  Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ή πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.  3. Τα δοκίμια των κειμένων που αποστέλλονται προς δημοσίευση υποβάλλονται  για άδεια δημοσίευσης σε αυτόν που ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι.   4. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση, καθώς και η αναπαραγωγή οποιουδήποτε  κειμένου προς δημοσίευση, πριν από τον έλεγχο, τη θεώρηση και τη χορήγηση  άδειας από τους αρμοδίους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

           Αρμόδιος λοιπόν για την άδεια δημοσίευσης είναι ο κος Σωτήριος Λύτρας, Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης . Θεωρώ ότι πρέπει να ενημερωθεί σχετικώς .  

2. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3469/2006 περί Εθνικού Τυπογραφείου :   Εκτέλεση πράξεων, ανάκληση δημοσιευμάτων και διόρθωση σφαλμάτων  1. Η εκτέλεση των πράξεων που δημοσιεύονται, κατά το νόμο, στην «Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως» δεν επιτρέπεται πριν από τη δημοσίευσή τους. Η διάταξη του  προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την τυχόν αναδρομική ισχύ των πράξεων αυτών.  2. Εφόσον, σύμφωνα με το νόμο, επιβάλλεται και ατομική  κοινοποίηση της πράξης που δημοσιεύεται, στο κοινοποιούμενο έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά το τεύχος, το φύλλο και η ημερομηνία έκδοσης του κειμένου.  3. Ανάκληση κειμένου μπορεί να γίνει με σχετικό έγγραφο προς το Εθνικό Τυπογραφείο πριν από τη δημοσίευσή του. Το έγγραφο ανάκλησης υπογράφεται υποχρεωτικά από τον υπογράφοντα το προς ανάκληση κείμενο. Το Εθνικό  Τυπογραφείο επιστρέφει το κείμενο που ανακλήθηκε και τηρεί μόνο αρχείο ανακλητικών εγγράφων.   

Προκύπτει λοιπόν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να ανακαλέσει το κείμενο πρίν τη δημοσίευσή του.  Κατά τη γνώμη μου,  πρέπει να  ζητηθεί ακρόαση από τον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να εκτεθεί το όλον θέμα  .

           Τούτων λεχθέντων, ειδικά εις περίπτωση που ΤΙΠΟΤΕ εκ των ανωτέρω έχει γίνει (πλήν της συναντήσεως με την όλως αναρμοδία κα Ρεγγίνα Βάρτζελη) θεωρώ  εαυτόν, όντας δικηγόρο, καθόλα προβληματισμένο με τη συνέχιση μίας αποχής, που ΔΕΝ οδηγεί πουθενά και δεν έχει  άλλο νόημα πλήν της ταλαιπωρίας των διαδίκων και των δικηγόρων . 

 Η ίδρυση Εφετείου Ηρακλείου ΔΕΝ είναι το μοναδικό μας πρόβλημα, είναι για μας , ως Χανιώτες, θέμα τιμής και ως δικηγόρους, θέμα αρχής . Δεν μας απασχολεί ως  επαγγελματίες δικηγόρους Χανίων (υπό την έννοια του στενού επαγγελματικού συμφέροντος) διότι δεν χάνομε έσοδα, αλλά κυρίως  ως πολίτες των Χανίων και συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης.

Εφόσον λοιπόν η πόλις ΔΕΝ απέχει, δηλαδή η πόλις και ο παλαιός νομός ΔΕΝ απεργεί και δεν αντιδρά, τα πρωτόκολλα τιμής δεν …τιμώνται… εμείς ΓΙΑΤΙ να απέχομε ;; Ποιόν άραγε εξυπηρετεί η αποχή μας; Ποιόν ή ποιούς ωφελεί και ποιόν ή ποιους βλάπτει ;;Σίγουρα βλάπτει τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και τους δικηγόρους Χανίων .

Εμείς λοιπόν, που αγωνιζόμαστε να μην διασπασθεί το Εφετειο Κρήτης, διότι η διάσπαση βλάπτει τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, που τα τελευταία 24 χρόνια, όσα δηλαδή είμαι εγγεγραμμένος στο Σύλλογο, έχομε απόσχει τουλάχιστον 5 χρόνια συνολικά, τα περισσότερα, για το λόγο αυτό, εμφανιζόμαστε σήμερα πλήττοντες τον πυρήνα της λειτουργίας του Πρωτοδικείου και Πλημ/κείου Χανίων, του Εφετείου Κρήτης, του Διοικητικού Πρωτοδικείου και Εφετείου Χανίων, όταν δια της αποχής μας, οι υποθέσεις μας προσδιορίζονται το 2013 ή ανθρωποκτονίες εξ αμελείας φθάνουν στο όριο της παραγραφής από το πρωτόδικο Δικαστήριο ή αγωγές κατά του Δημοσίου εκκρεμούν από το 2004 ….

        Την πολιτική ευθύνη για την ίδρυση του Εφετείου Ηρακλείου την έχει η Κυβέρνηση και όσα εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης ΔΕΝ έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ των απόψεων μας και εν προκειμένω αναφερόμαστε σε κεντρικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων….. 

Ας θέσομε λοιπόν το όλον θέμα «επί των τύπων των ήλων» !!

Χανιά, 30 Μαρτίου 2011

Η δυνατότητα σχολιασμού αυτού του άρθρου είναι απενεργοποιημένη.